Over 13 Honor Killings in Two Months in Palestine

Seven women were killed in the Palestinian territories because of “honor killings” in the first month of the year 2010. These news were released by Palestinian human rights organizations interested in women’s issues, but according to my sources, this statistic was falsified and the real number of women who were murdered, only in the cities of Ramallah and Hebron since the beginning of the year 2010 has exceeded 13. The sources confirm that these seven women, who were registered in the statistics of human rights organizations as victims of “honor killing”, were left in public streets and in fields after being killed and there was no chance for the perpetrators to hide the crime.

My journalistic sources stated that other murdered women were taken by their criminal relatives, the perpetrators, to hospitals where these crimes were registered as natural death and other fabricated reasons. In all these cases, the Palestinian Authority covered up the crimes because of the interference of the relatives of the victims, who work in the institutions of the Palestinian National Authority and its security systems.

These dangerous statements about the victims of “honor killings” under the Palestinian National Authority have set a record of “honor killings” when compared with what happened under the Israeli occupation and before Abbas.

The Palestinians believe that the reason for the high numbers of “honor killings” has to do with the policies of the Palestinian Authority and the exploitation of the women who work in its institutions, women who are abused sexually by superiors and co-workers, putting their lives in big danger due to the tradition of honor killings in traditional Palestinian society.

The Palestinian newspapers report only one or two miserable sentences about such crimes. Al-Quds, the largest newspaper, usually publishes reports such as the following examples: “In the town of Tubas, a woman (A-KH) of age 36 was found murdered under mysterious circumstances, the body was found near the squatter colonist Mikhola near Tubas”; “In Tarqumiya near Hebron, a woman (K-A) of age 24 was found dead under mysterious circumstances”; “The body of D-S of age 37 from the village of Burkin near Jenin was found in a well”; “The woman (W-G) from Hebron was found dead, the preliminary investigations show that she killed herself”.

The Palestinian Authority applies the Jordanian Penal Code in the West Bank towns. The Jordanian law is considered as a discriminatory law, it reduces the penalty for the murderer when he perpetrates his crime under the pretext of “issues of honor”.

Palestinian President Mahmoud Abbas promised last year that he would change this shameless law by the International Women’s Day of 2010. But it is seems to be that President Abbas has swallowed his words, as he didn’t change the law. The International Women’s Day passed and there were over 13 women murdered in Palestine under the presence of the PA. Abbas and friends just don’t care.


Més de 13 crims d’honor en dos mesos a Palestina

Kawther Salam, periodista palestina que viu refugiada a Àustria

Set dones van ser assassinades en els territoris palestins a causa dels “assassinats per honor” en el primer mes de l’any 2010. Aquestes notícies van ser publicades per organitzacions palestines de drets humans interessades en qüestions de la dona, però segons les meves fonts, aquesta estadística ha estat falsificada i el nombre real de dones que van ser assassinades només a les ciutats de Ramallah i Hebron des de principis de l’any 2010 ha superat les 13. Les fonts confirmen que les set dones, que van ser registrades en les estadístiques de les organitzacions de drets humans com a víctimes d’”assassinats d’honor”, van quedar en la via pública i a terra després d’haver estat assassinades i que els autors no tenien cap possibilitat d’ocultar el crim.

Les meves fonts periodístiques van assenyalar que altres dones assassinades van ser traslladades pels seus familiars criminals, els autors, a hospitals on es van registrar aquests delictes com a mort natural i amb altres raons inventades. En tots aquests casos, l’Autoritat Palestina va encobrir els crims a causa de la interferència dels familiars de les víctimes, que treballen en les institucions de l’Autoritat Nacional Palestina i els seus sistemes de seguretat.

Aquestes declaracions perilloses sobre les víctimes de “crims d’honor” sota l’Autoritat Nacional Palestina han marcat un registre rècord de “crims d’honor” en comparació amb el que va passar sota l’ocupació israeliana i abans d’Abbas.

La ciutadania palestina creu que la raó per a tan alt nombre d’”assassinats d’honor” té a veure amb les polítiques de l’Autoritat Palestina i l’explotació de les dones que treballen en les seves institucions, dones que són abusades sexualment pels seus superiors i companys de treball, posant les seves vides en gran perill a causa de la tradició dels crims d’honor a la societat palestina tradicional.

Els diaris palestins informen sobre aquests delictes només amb una o dues frases miserables. Al-Quds, el diari més gran, en general publica informes com ara els següents: “En el poble de Tubes, una dona (A-KH), de 36 anys va ser trobada morta en circumstàncies misterioses, el cos va ser trobat a prop dels assentaments colons il legals Mikhola prop de Tubes”,” En Tarqumiya, prop d’Hebron, una dona (KA), de 24 anys d’edat va ser trobada morta en circumstàncies misterioses “, ” El cos de D-S de 37 anys del llogaret de Burkina, prop de Jenin, va ser trobat en un pou “,” La dona (W-G) d’Hebron va ser trobada morta, les investigacions preliminars indiquen que es va suïcidar “.

L’Autoritat Palestina aplica el Codi Penal jordà a les ciutats de Cisjordània. La llei jordana és considerada una llei discriminatòria, que redueix la pena a l’assassí quan el crim es perpetra amb el pretext de “qüestions d’honor”.

El president palestí, Mahmoud Abbas, va prometre l’any passat que canviaria aquesta llei vergonyosa en el Dia Internacional de la Dona de 2010. Però sembla que el president Abbas s’ha empassat les seves paraules, ja que no ha canviat la llei. El Dia Internacional de la Dona va passar i hi ha més de 13 dones assassinades a Palestina sota la presència de l’Autoritat Palestina. A Abbas i els seus amics no els fa res.


d’honor en dos mesos a Palestina — Más de 13 crímenes de honor en dos meses en Palestina Kawther Salam

Más de 13 crímenes de honor en dos meses en Palestina

Kawther Salam, periodista palestina que viver refugiada en Austria

Siete mujeres fueron asesinadas en los territorios palestinos a causa de los “asesinatos por honor” en el primer mes del año 2010. Estas noticias fueron publicadas por organizaciones palestinas de derechos humanos interesadas en cuestiones de la mujer, pero según mis fuentes, esta estadística ha sido falsificada y el número real de mujeres que fueron asesinadas sólo en las ciudades de Ramala y Hebrón desde principios del año 2010 ha superado las 13. Las fuentes confirman que las siete mujeres, que fueron registradas en las estadísticas de las organizaciones de derechos humanos como víctimas de “asesinatos de honor”, quedaron en la vía pública y en el suelo después de haber sido asesinadas y que los autores no tuvieran ninguna posibilidad de ocultar el crimen.

Mis fuentes periodísticas señalaron que otras mujeres asesinadas fueron trasladadas por sus familiares criminales, los autores, a hospitales donde se registraron estos delitos como muerte natural y con otras razones inventadas. En todos estos casos, la Autoridad Palestina encubrió los crímenes debido a la interferencia de los familiares de las víctimas, que trabajan en las instituciones de la Autoridad Nacional Palestina y sus sistemas de seguridad.

Estas declaraciones peligrosas sobre las víctimas de “crímenes de honor” bajo la Autoridad Nacional Palestina han marcado un registro record de” crímenes de honor “en comparación con lo que ocurrió bajo la ocupación israelí y antes de Abbas.

La ciudadanía palestina cree que la razón para tan alto número de “asesinatos de honor” tiene que ver con las políticas de la Autoridad Palestina y la explotación de las mujeres que trabajan en sus instituciones, mujeres que son abusadas sexualmente por sus superiores y compañeros de trabajo, poniendo sus vidas en gran peligro debido a la tradición de los crímenes de honor en la sociedad palestina tradicional.

Los periódicos palestinos informan sobre esos delitos sólo con una o dos frases miserables. Al-Quds, el periódico más grande, por lo general publica informes tales como los siguientes: “En el pueblo de Tubas, una mujer (A-KH), de 36 años fue encontrada muerto en circunstancias misteriosas, el cuerpo fue encontrado cerca de los asentamientos colonos ilegales Mikhola cerca de Tubas”, “En Tarqumiya, cerca de Hebrón, una mujer (KA), de 24 años de edad fue encontrada muerta en circunstancias misteriosas”, “El cuerpo de D-S de 37 años de la aldea de Burkin, cerca de Jenin, fue encontrado en un pozo”, “La mujer (W-G) de Hebrón fue encontrada muerta, las investigaciones preliminares indican que se suicidó”.

La Autoridad Palestina aplica el Código Penal jordano en las ciudades de Cisjordania. La ley jordana es considerada como una ley discriminatoria, que reduce la pena para el asesino cuando se perpetra el crimen con el pretexto de “cuestiones de honor”.

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, prometió el año pasado que iba a cambiar esa ley vergonzante en el Día Internacional de la Mujer de 2010. Pero parece ser que el presidente Abbas se ha tragado sus palabras, ya que no ha cambiado la ley. El Día Internacional de la Mujer pasó y hay más de 13 mujeres asesinadas en Palestina bajo la presencia de la Autoridad Palestina. A Abbas y sus amigos no les importa.

14 comments to Over 13 Honor Killings in Two Months in Palestine

 • Torquemada

  Unfortunately, the highly armored character structure of the Palestinians only serves to further the ambitions of the Chosen Few. Time to let go of trying to control the sexuality of others. If your honor has been offended, please consider killing yourself first.

 • Honor killing is not allowed in the Old Testament (the Holy prophets) and not in the New Testament (the Holy Injil) and not in the Holy Qur’an. This is a reversion to pagan infidelity and is the most evil murder and offensive in the most extreme to God and people. We all are born of a mother. No one who is sane could possibly consider killing women. It must be ended NOW and FOREVER.

  Steve

 • carl

  Are their any men without sin? Let them cast the first stone. For all have sinned and fall short of the glory of Jah.

 • Roxan

  Well, while Israel is wrong, it is a matter of who kills their women first, their own relatives or the Israelis. I don’t understand if there is such hatred of women in the Moslem world, why don’t they just exterminate them outright and then they won’t have to deal with women anymore at all.

 • roxan

  What, was I censored?

 • These killings show, in a sad way, that the traditional frames of men and women shift, despite traditional religious and social contexts. Of course, mindframes, say in Nigeria and Sweden, are different – but we are obviosly witnessing a global process, where men are discovering their “female” qualities like sympathy, gentleness, broader interests, while women want to be successsful in their studies and professions – and not just sticking to the household, having 5-10 children. Mankind still is, as a species, in a process of evolution, out of the “animal kingdom”. But it takes time, and suffering.

 • sami

  Nothing to be proud of. It shows the PA is incapable of having law and order that protects citizen and women rights and their only concern are the rights and safety of Israeli settlers and soldiers. The Zionist war gangs knew “honor” as a weak point in Arab and Muslim societies and made a good use of it to drive tens of thousands of Palestinians from their homes in advance of the Zionist terrorist’s gangs. One has to wonder why after 45 years of the PLO existence it failed to have its own civil and criminal laws and continues to apply Jordanian laws in the West Bank and Egyptian laws in Gaza. What kind of government is this? Where is Hanan Ashrawi from all of this? Or did she give up every thing up once she joined the PLO executive committee? Where are the women groups and civil societies from all of this? It seems the honor of an “Arab” lies in between women legs. Great.

 • Ashley

  What does Honor have to do with Homosexuality or ‘Theory’ some might ask…but surely, it’s not religion…

 • rand

  Kawther you are a brave reporter.

  This is a scandal and a humanitarian disaster. Where are Amnesty International, the UN Human Rights Commission and the UN Secretary General?

  The media have devoted thousands of column inches to the assassination of a terrorist and murderer in Dubai. Perhaps if they turned their attention to investigating the deaths of these 13 poor women, they might be doing humanity a much better service.

  The fact that this is happening under Abbas and he is doing nothing to stop it is very concerning. Shaking hands with world leaders in endless photo opportunity shots obviously leaves him no time to take every possible step to stop and outlaw this barbaric and pernicious practice.

  I hope you maintain the courage to follow up on this article.

 • This is disturbing, I really am sorry to read this, it is unjustified crime.
  Frustration, pressure, spiritless jobless and weakness are gifts from the democratic occupation of Israeli regime, which reflects upon the Palestinian personality, making him wants to show his toughness, power, fearless and furies upon others includes his family!

  But this is not an excuse to commit such a crime, I believe we need to work on educate our youth to control their anger to where it belongs.

 • Talal

  When did this all begin? Are some of our people bent upon moving towards infantcide (again)? I hope this is an issue all the palestinian revolutionaries are taking up whether they be Hamas or Al Aqsa Martyr Brigades or some group of youth updating the resistance. This is an important issue and if personalities and average people cannot stand up for justice on this issue they will not be able to fully resist the destruction of Palestine. Sallam. Seek Refuge coming soon

 • WOLF

  Honor crimes are acts of violence, usually murder, committed by male family members against female family members, who are held to have brought dishonor upon the family. A woman can be targeted by (individuals within) her family for a variety of reasons, including: refusing to enter into an arranged marriage, being the victim of a sexual assault, seeking a divorce—even from an abusive husband—or (allegedly) committing adultery. The mere perception that a woman has behaved in a way that “dishonors” her family is sufficient to trigger an attack on her life.

  Conclusion: The act of murder, or killing, is as barbaric as the cults that instill such beliefs. “Thou shall not kill” should have international consequences as all belief systems are invalid due to the fact that one’s personal perception of himself is no better than another’s due to the fact he has been brainwashed,propagandized, and socially manipulated.

  Likewise, one cannot disown a child, as it is inherently connected spiritually, physically, and genetically.

  Therefore,disapproval of another’s action is the most that exist legally, within a family and prudent minds need to protect those who cannot protect themselves because of “Belief Systems and Social Perception Structures”.
  http://www.trufax.org/general/beliefsystems.html

 • Izabella

  The arab leaders have done nothing real to stop the practice of honour killing around the arab world, they dont give a damn about the rights women have been given by God himself. Dont expect the PA to make any positive change as they are simply an offshot of the rest of the arab puppet dictator regimes hence they only make changes that will benefit themselves or their reputation. If Joe biden would tell Abbas to change the law then he would do it to show him he is a good puppet or to be seen as a moderate and not because he actually cares.

  What is needed is not only a law change but a huge campaign against the honour killings in the villages in the Arab world as not much will change before the mentality that can be found in arab/Pakistani/Indian/Albanian/Turkish/Kurdish/other areas changes.

 • Marwan

  the Muslim woman is controlled by the man ever since she was born until she dies , she has no right to do what she likes and that is the man who govern her life including her sexual life
  If a woman refuses to obey her father and mother or brother then there is a high risk that she be killed
  Honor killings are just in the Muslim countries , The man want to have control over female sexuality
  What is permissible for the man is forbidden for a woman , About 1,000 women are murdered each year and is alleged to have relationships with men , many of those killed by their fathers or brothers
  The Muslim woman can also be killed when she refuses to marry someone she does not want , She has no right to choose her husband but is forced by her family to the man of their choice
  Sometimes the woman can be raped by her family and then murdered , Relatives call this also for honor killings
  The laws that exist in Muslim countries gives the man all the rights to kill the woman if there is only a suspicion
  If the woman tries to assert her self then she will be murdered too
  Woman’s life in Muslim countries are in the hands of the man , The man can do what he wants
  This is a major disease in the Muslim world , I find it hard to believe that it is possible to cure this disease

Austrian Flag
Bild aus dem Parlament
000_5151A
000_2207A

Advertising? Werbung? Click on the picture below. Klicken Sie auf das Bild unten. kawther [dot] salam [at] gmail [dot] com

000_8696b_edited-1

Advertising? Werbung? Click on the picture below. Klicken Sie auf das Bild unten. kawther [dot] salam [at] gmail [dot] com

Related Books


Support this site by buying these books at Amazon. Thank you!

000_4195A
000_4229A
000_1418A
Der Stephansplatz

Der Stephansplatz

Johann Strauß

Johann Strauß

000_8728

Volksgarten

Nikon (57)

Kurpark Oberlaa

000_2638A

Verbrechen in Israel

Add to Netvibes Creative Commons License